اهداف آکادمی ندا

اهداف آکادمی ندا

  • تدریس زبان انگلیسی از سطح مقدماتی تا کنکور برای دانش اموزان
  • تدریس عمومی زبان انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته برای اقشار مختلف جامعه
  • تدریس زبان فنی و تخصصی رشته های مختلف ( کامپیوتر، مکانیک، صنایع غذایی و…)
  • تدریس بصورت مجزا Listening،  Writing ،grammar
  • نامه نگاری به زبان انگلیسی
  • برگزاری دوره های Ielts  و ،Toefl
  • تقویت دروس تخصصی رشته اموزش زبان انگلیسی در سطوح کازشناسی و کارشناسی ارشد پیام نور
  • تقویت دروس تخصصی رشته مترجمی زبان انگلیسی در سطح کارشناسی ( پیام نور)
  • ترجمه متون دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  •  ارائه مطالب مفید آموزشی