خط مشی، چشم انداز اکادمی ندا

دستیابی به اهداف و ترسیم افق های روشن از آینده آکادمی در محیط کسب و کار که سرعت تکنولوژی ، بازار رقابتی و ذائقه متنوع مشتریان بر پیچیدگی های ان هر لحظه می افزاید که بدون داشتن استرتژی و راهبرهای مشخص و روشن ، امری غیرممکن می نماید بنابراین اکادمی ندا در برنامه پنج ساله خود بر ان است:

  • با ایجاد تحول در روش تدریس و تحصیل زبان اموزان از طریق تدوین نگرش نوین بر سیستم اموزشی
  • تبدیل نام اکادمی ندا به یک برند Brand در عرصه ملی و بین المللی
  • ارتقاء کیفیت تولیدات اموزشی
  • گسترش اموزش های الکترونیک ( مجازی) و غیر حضوری
  • تکریم و جلب رضایت مندی بیشتر مخاطبان

مدیریت اکادمی ندا ضمن متعهد بودن به الزامات این خط مشی و اجرای دقیق ان در جهت پیشبرد اهداف با ایجاد زیر ساخت های مناسب و استفاده از روش های نوین اموزشی و خلاقیت برای حرکت به فراسوی انتظارات زبان اموزان ، رضایتمندی هرچه بیشتر را سرلوحه کارخود قرار داده است.